๐ คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ ค.ศ.2008
      ๐ ที่อยู่ศูนย์คำสอนต่างๆ
      ๐ หนังสือคำสอน
      ๐ ประกาศเรื่องครูคำสอน
     ๐ แผนกพระคัมภีร์

๐ website พระคัมภีร์

     ๐ แผนกคริสตศาสนธรรม
๐ คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อพิธีกรรม
๐ คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อคริสตศาสนธรรม
๐ คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อพระสงฆ์และผู้ถวายตัว
websit คณะกรรมการฯเพื่อผู้สงฆ์และผู้ถวายตัว
คณะกรรมการคาทอลิก เพื่อคริสตชนฆราวาส
      ๐ แผนกฆราวาส
      ๐ แผนกครอบครัว
      ๐ แผนกเยาวชน / http://youth.cbct.net
>> ข่าวฝ่ายอภิบาลคริสตชน
>> ปฏิทินสภาพระสังฆราชคาทอลิกฯ
>> ปฏิทินกรรมาธิการฝ่ายอภิบาลคริสตชน
>> วันสำคัญทางศาสนาคาทอลิก
>> แผนงานปี ค.ศ.2009
     คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อพิธีกรรม
     คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อคริสตศาสนธรรม
     คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อพระสงฆ์และผู้ถวายตัว
     คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อคริสตชนฆราวาส
>> แผนที่ [ Home ]   
วิสัยทัศน์และพันธกิจของงานคำสอน
CATHOLIC COMMISSION FOR CATECHETICAL EDUCATION
:::
วิสัยทัศน
ศิษย์พระเยซูคริสต์ ประจักษ์พยานด้วยชีวิต เพื่อเสริมสร้างชุมชนแห่งความเชื่อ
พันธกิจ
๐ เป็นศิษย์ของพระเยซูคริสต์ มีชีวิตสนิทสัมพันธ์กับพระเยซู
ด้วยการภาวนา พระวาจา และศีลศักดิ์สิทธิ์
๐ ร่วมมือกันประกาศพระเยซูคริสต์ด้วยชีวิตและการเสวนา
เพื่อยืนยันถึงศักดิ์ศรีมนุษย์
๐ เสริมสร้างสถาบันครอบครัวและชุมชนท้องถิ่นให้เข้มแข็ง
ในความเชื่อและในทุกมิติ ชีวิต
๐ พัฒนาการอบรมความเชื่ออย่างต่อเนื่องในทุกด้าน

ที่ตั้ง :  อาคารสภาพระสังฆราชคาทอลิกแห่งประเทศไทย
122/11 ซ. นาคสุวรรณ ถ. นนทรี แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120
โทรศัพท์ 0-2681-3900 โทรสาร 0-2681-5369-70