๐ คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ ค.ศ.2008
      ๐ ที่อยู่ศูนย์คำสอนต่างๆ
      ๐ หนังสือคำสอน
      ๐ ประกาศเรื่องครูคำสอน
     ๐ แผนกพระคัมภีร์

๐ website พระคัมภีร์

     ๐ แผนกคริสตศาสนธรรม
๐ คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อพิธีกรรม
๐ คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อคริสตศาสนธรรม
๐ คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อพระสงฆ์และผู้ถวายตัว
websit คณะกรรมการฯเพื่อผู้สงฆ์และผู้ถวายตัว
คณะกรรมการคาทอลิก เพื่อคริสตชนฆราวาส
      ๐ แผนกฆราวาส
      ๐ แผนกครอบครัว
      ๐ แผนกเยาวชน / http://youth.cbct.net
>> ข่าวฝ่ายอภิบาลคริสตชน
>> ปฏิทินสภาพระสังฆราชคาทอลิกฯ
>> ปฏิทินกรรมาธิการฝ่ายอภิบาลคริสตชน
>> วันสำคัญทางศาสนาคาทอลิก
>> แผนงานปี ค.ศ.2009
     คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อพิธีกรรม
     คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อคริสตศาสนธรรม
     คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อพระสงฆ์และผู้ถวายตัว
     คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อคริสตชนฆราวาส
>> แผนที่ [ Home ]   
แผนกคริสตศาสนธรรม
Catholic Commission for Catechetical Education Desk for the Catechesis
แต่งตั้งคณะกรรมการ
ประกาศเรื่องครูคำสอน และค่าตอบแทน
โครงการ 2008 ฝ่ายงานอภิบาลและธรรมทูต
 
ภาพกิจกรรม
1
2
3
4
5
6

7

8
9
10
11
12
13
14

ที่ตั้ง :  อาคารคาทอลิกแพร่ธรรม
57 ซอยโอเรียนเต็ล ถนนเจริญกรุง 40 เขตบางรัก กรุทเงพฯ 10500
โทรศัพท์ 02 237 5276, 02 233 0338 โทรสาร 02 233 8159
E mail : arethai@catholic.or.th, cce@cbct.net