๐ คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ ค.ศ.2008
      ๐ ที่อยู่ศูนย์คำสอนต่างๆ
      ๐ หนังสือคำสอน
      ๐ ประกาศเรื่องครูคำสอน
     ๐ แผนกพระคัมภีร์

๐ website พระคัมภีร์

     ๐ แผนกคริสตศาสนธรรม
๐ คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อพิธีกรรม
๐ คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อคริสตศาสนธรรม
๐ คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อพระสงฆ์และผู้ถวายตัว
websit คณะกรรมการฯเพื่อผู้สงฆ์และผู้ถวายตัว
คณะกรรมการคาทอลิก เพื่อคริสตชนฆราวาส
      ๐ แผนกฆราวาส
      ๐ แผนกครอบครัว
      ๐ แผนกเยาวชน / http://youth.cbct.net
>> ข่าวฝ่ายอภิบาลคริสตชน
>> ปฏิทินสภาพระสังฆราชคาทอลิกฯ
>> ปฏิทินกรรมาธิการฝ่ายอภิบาลคริสตชน
>> วันสำคัญทางศาสนาคาทอลิก
>> แผนงานปี ค.ศ.2009
     คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อพิธีกรรม
     คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อคริสตศาสนธรรม
     คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อพระสงฆ์และผู้ถวายตัว
     คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อคริสตชนฆราวาส
>> แผนที่ [ Home ]   
 
กำหนดวันสำคัญ
ทางศาสนาคริสต์ นิกายโรมันคาทอลิก ปี ค.ศ.2010
 
วันศุกร์ที่ 1 มกราคม วันสมโภชพระนางมารีย์ พระชนนีพระเป็นเจ้า
วันอาทิตย์ที่ 3 มกราคม วันสมโภชพระคริสตเจ้าแสดงองค์
วันพุธที่ 17 กุมภาพันธ์ วันพุธรับเถ้า เริ่มเทศกาลมหาพรต
วันศุกร์ที่ 19 มีนาคม วันสมโภชนักบุญยอแซฟภัสดาพระนางพรหมจารีมารีย์
วันอาทิตย์ที่ 28 มีนาคม แห่ใบลาน เริ่มสัปดาห์มหาทรมาน
วันอาทิตย์ที่ 4 เมษายน วันสมโภชปัสกาพระเยซูทรงกลับคืนพระชนม์ชีพ
วันอาทิตย์ที่ 16 พฤษภาคม วันสมโภชพระเยซูเจ้าเสด็จสู่สวรรค์
วันอาทิตย์ที่ 23 พฤษภาคม วันสมโภชพระจิตเจ้า
วันอาทิตย์ที่ 30 พฤษภาคม วันสมโภชพระตรีเอกภาพ
วันอาทิตย์ที่ 6 มิถุนายน วันสมโภชพระวรกายและพระโลหิตพระคริสตเจ้า
วันศุกร์ที่ 11 มิถุนายน วันสมโภชพระหฤทัยของพระเยซูเจ้า
วันอาทิตย์ที่ 27 มิถุนายน วันสมโภชนักบุญเปโตรและเปาโลอัครสาวก
วันอาทิตย์ที่ 15 สิงหาคม วันสมโภชพระนางมารีย์รับเกียรติยกขั้นสวรรค์
วันอาทิตย์ที่ 7 พฤศจิกายน วันสมโภชนักบุญทั้งหลาย
วันอาทิตย์ที่ 21 พฤศจิกายน วันสมโภชพระเยซูเจ้ากษัตริย์แห่งสากลจักรวาล
วันพุธที่ 8 ธันวาคม วันสมโภชพระนางมารีย์ผู้ปฏิสนธินิรมล
วันเสาร์ที่ 25 ธันวาคม วันสมโภชพระคริสตสมภพ

ที่ตั้ง : อาคารสภาพระสังฆราชคาทอลิกแห่งประเทศไทย
122/11 ซ.นาคสุวรรณ ถ.นนทรี แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120
โทรศัพท์ 0-2681-3900 ต่อ 1301โทรสาร 0-2681-5369-70

E-mail : cli@cbct.net ,  thailiturgy@gmail.com, thailiturgy@yahoo.com