๐ คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ ค.ศ.2008
      ๐ ที่อยู่ศูนย์คำสอนต่างๆ
      ๐ หนังสือคำสอน
      ๐ ประกาศเรื่องครูคำสอน
     ๐ แผนกพระคัมภีร์

๐ website พระคัมภีร์

     ๐ แผนกคริสตศาสนธรรม
๐ คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อพิธีกรรม
๐ คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อคริสตศาสนธรรม
๐ คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อพระสงฆ์และผู้ถวายตัว
websit คณะกรรมการฯเพื่อผู้สงฆ์และผู้ถวายตัว
คณะกรรมการคาทอลิก เพื่อคริสตชนฆราวาส
      ๐ แผนกฆราวาส
      ๐ แผนกครอบครัว
      ๐ แผนกเยาวชน / http://youth.cbct.net
>> ข่าวฝ่ายอภิบาลคริสตชน
>> ปฏิทินสภาพระสังฆราชคาทอลิกฯ
>> ปฏิทินกรรมาธิการฝ่ายอภิบาลคริสตชน
>> วันสำคัญทางศาสนาคาทอลิก
>> แผนงานปี ค.ศ.2009
     คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อพิธีกรรม
     คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อคริสตศาสนธรรม
     คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อพระสงฆ์และผู้ถวายตัว
     คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อคริสตชนฆราวาส
>> แผนที่ [ Home ]   
Catholic Commission for Clergy & Consecrated Life
TU ES SACERDOS IN AETERNUM
Desk for the Clergy
สถานภาพ
เป็นองค์กรที่สภาพระสังฆราชคาทอลิกแห่งประเทศไทยจัดตั้งขึ้น เพื่อทำหน้าที่ช่วยพระสังฆราชในการอภิบาลพระสงฆ์ ซึ่งเป็นศาสนบริกรของพระศาสนจักร ในการปฏิบัติพันธกิจที่บรรดาพระสังฆราชรับทอดมาจากคณะอัครสาวก คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อพระสงฆ์จึง
เป็นองค์กรในสภาพระสังฆราชฯ
จัดตั้งขึ้นโดยสภาพพระสังฆราชฯ
ทำงานของสภาพระสังฆราชฯ ในส่วนที่เกี่ยวกับหน้าที่อภิบาลพระสงฆ์ ทั้งนี้ เพราะว่าศาสนบริกรของพระศาสนจักรดังกล่าวนี้ ยังต้องได้รับการ เสริมสร้างอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้สามารถดำรงชีวิตและปฏิบัติหน้าที่ของตนตามเจตนารมณ์ของพระศาสนจักรอย่างเข้มแข็งมั่นคงอยู่เสมอ
วัตถุประสงฆ์ : เพื่อให้พระสงฆ์
1 ฟื้นฟูความศักดิ์สิทธิ์ให้สดใสอยู่เสมอ
2 เพิ่มพูนความรู้ ทักษะ และความสามารถในการทำงานให้มีประสิทธิภาพ และทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคม
3 ปรับปรุงตัวในด้านต่างๆ เช่น แนวคิด เจตคติ บุคลิกภาพ การอยู่และทำงานร่วมกับคนอื่น และประพฤติตนให้เหมาะสมกับสถานะสงฆ์ และเป็นที่ยอมรับนับถือในสังคม
4 เกิดแรงจูงใจในการทำงานต่างๆ ใหม่ๆ ตามแนวทางของพระศาสนจักร
 
จุดมุ่งหมาย
  คณะกรรมการฯ ปฏิบัติหน้าที่โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อช่วยให้พระสงฆ์เป็นศาสนบริกรที่มั่นคงในกระแสเรียกพระสงฆ์ พัฒนาชีวิตอย่างต่อเนื่องในมิติต่างๆ เช่น มิติชีวิตจิต มิติสติปัญญา มิติความเป็นมนุษย์ และมิติการทำงานอภิบาล ตามเจตนารมณ์ของพระศาสนจักร
 
องค์ประกอบของคณะกรรมการฯ
คณะกรรมการฯ มีพระสังฆราชจากสภาพระสังฆราชฯ 1 องค์ เป็นประธาน และมีกรรมการจำนวนหนึ่งจากบุคคลที่ได้รับแต่งตั้งโดยประธาน ดังต่อไปนี้ :
1 พระสงฆ์จากสังฆมณฑลทุกแห่งๆ ละ 1 องค์ ทั้งนี้ โดยผ่านการเสนอของพระสังฆราชของแต่ละสังฆมณฑล
2 พระสงฆ์ผู้มีประสบการณ์ด้านการอบรมต่อเนื่องและผู้ทรงวุฒิจำนวนหนึ่ง อย่างน้อย 5 องค์ และอย่างมากไม่เกิน 15 องค์ โดยผ่านการสรรหาด้วยวิธีการที่พระสังฆราชผู้เป็นประธานฯ เห็นชอบ
3 นักบวช 2 คน เป็นชาย 1 คน และหญิง 1 คน โดยผ่านการเสนอของสหพันธ์คณะนักบวชชายหญิง
4 คริสตชนฆราวาส 2 คน เป็นชาย 1 คน และหญิง 1 คน ทั้งนี้ โดยผ่านการสรรหาด้วยวิธีการที่พระสังฆราชผู้เป็นประธานฯ เห็นชอบ
ระเบียบการดำเนินงาน
วาระการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการฯ
คณะกรรมการฯ มีวาระการปฏิบัติหน้าที่เท่าที่สภาพระสังฆราชกำหนด
คือ วาระละ 3 ปี
ตำแหน่งหน้าที่ในคณะกรรมการฯ
ประธานคณะกรรมการฯ (พระสังฆราชผู้ได้รับเลือกจากสภาพระสังฆราชฯ)
รองประธาน
เลขาธิการ
เหรัญญิก
 
โครงสร้างหลักของคณะกรรมการฯ
คณะกรรมการอำนวยการ (ประชุมสมัยสามัญปีละ 2 ครั้ง)
คณะกรรมการดำเนินงาน (ประชุมปีละ 2 ครั้ง เพื่อเตรียมประชุมสมัยสามัญ)
คณะกรรมการฝ่ายต่างๆ (ประชุมทุก 3 เดือน)
 

ที่ตั้ง :  คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อพระสงฆ์ (คพส.)
อาคารสภาพระสังฆราชคาทอลิกแห่งประเทศไทย
122/11 ซ.นาคสุวรรณ ถ.นนทรี แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120
โทรศัพท์ 0-2681-3900 ต่อ 1913 Fax : 0-2681-5409
E-mail : thaipriest@cbct.net