๐ คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ ค.ศ.2008
      ๐ ที่อยู่ศูนย์คำสอนต่างๆ
      ๐ หนังสือคำสอน
      ๐ ประกาศเรื่องครูคำสอน
     ๐ แผนกพระคัมภีร์

๐ website พระคัมภีร์

     ๐ แผนกคริสตศาสนธรรม
๐ คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อพิธีกรรม
๐ คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อคริสตศาสนธรรม
๐ คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อพระสงฆ์และผู้ถวายตัว
websit คณะกรรมการฯเพื่อผู้สงฆ์และผู้ถวายตัว
คณะกรรมการคาทอลิก เพื่อคริสตชนฆราวาส
      ๐ แผนกฆราวาส
      ๐ แผนกครอบครัว
      ๐ แผนกเยาวชน / http://youth.cbct.net
>> ข่าวฝ่ายอภิบาลคริสตชน
>> ปฏิทินสภาพระสังฆราชคาทอลิกฯ
>> ปฏิทินกรรมาธิการฝ่ายอภิบาลคริสตชน
>> วันสำคัญทางศาสนาคาทอลิก
>> แผนงานปี ค.ศ.2009
     คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อพิธีกรรม
     คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อคริสตศาสนธรรม
     คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อพระสงฆ์และผู้ถวายตัว
     คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อคริสตชนฆราวาส
>> แผนที่ [ Home ]   
แผนกฆราวาส
Catholic Commission for Christian Laity Desk for the Laity
วิสัยทัศน์
" คริสตชนฆราวาส ร่วมเป็นหนึ่งเดียว ในความรัก
แสวงหา ติดตาม และ ประกาศพระเยซูคริสตเจ้า "
พันธกิจ
"ส่งเสริม สนับสนุน และแนะนำ หรือเสนอแนวทางแก่คริสตชน ฆราวาส ทั้งที่เป็นปัจเจกชน และที่รวมกันเป็นองค์กรในการดำเนินชีวิตเป็นประจักษ์พยานถึงพระคริสตเจ้าในโลก พร้อมทั้งใส่ใจมีส่วนร่วมในการประกาศพระวรสาร"
โครงสร้างกรรมการบริหาร แผนกฆราวาส
วัตถุประสงค์
1 ปลุกจิตสำนึกคริสตชนฆราวาส ให้ตระหนักถึงกระแสเรียก และบทบาทของตน ส่งเสริมและเสริมสร้างศักยภาพคริสตชนฆราวาส พร้อมทั้งพัฒนาบุคลากรให้มีส่วนร่วมมากขึ้นในพันธกิจของพระศาสนจักร
2 สนับสนุน แนะนำ และเสนอแนวทางให้สภาอภิบาล ดำเนินการให้เกิดชุมชนคริสตชน ที่เข้มแข็งโดยการสร้างคริสตชนกลุ่มย่อย ซึ่งได้รับการหล่อเลี้ยงด้วยการภาวนา พระวาจาของพระเจ้า และ ศีลศักดิ์สิทธิ์
3 สนับสนุนการประสานงาน ระหว่างองค์กรฆราวาส และเสริมสร้างความร่วมมือ ในหมู่คริสตชนทั้งฆราวาสทั่วไป และองค์กรฆราวาส ในพันธกิจของพระศาสนจักร
4 นำทิศทางอภิบาลของพระศาสนจักรไทย ในส่วนงานของงานฆราวาส ไปดำเนินการอย่างจริงจังต่อเนื่องและเกิดผล
5 เผยแผ่ข้อมูลคำสอนของพระศาสนจักร โดยเฉพาะคำสอนด้านสังคมของพระศาสนจักร
6 ส่งเสริมความเข้าใจอันดีต่อกัน ระหว่างฆราวาสคาทอลิก กับศาสนิกชนของศาสนาและนิกายอื่น ๆ
7 ประสานงาน และร่วมมือ กับหน่วยงานระดับชาติ หน่วยงานของสังฆมณฑล และองค์กรฆราวาสในภารกิจอภิบาลคริสตชนฆราวาสทุกคน
PDF file // ที่ติดต่อคณะกรรมการบริหาร
PDF file // องค์กรฆราวาสในประเทศไทย
PDF file // ข้อบังคับคณะกรรมการคาทอลิกเพื่อฆราวาส ค.ศ.2003
PDF file // กิจกรรมคณะกรรมการ

ที่ตั้ง :  อาคารสภาพระสังฆราชคาทอลิกแห่งประเทศไทย
122/11 ซ. นาคสุวรรณ ถ. นนทรี แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120
โทรศัพท์ 0-2681-3900 ต่อ 1301, 1308 โทรสาร 0-2681-5369-70

E mail : cla@cbct.net