๐ คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ ค.ศ.2008
      ๐ ที่อยู่ศูนย์คำสอนต่างๆ
      ๐ หนังสือคำสอน
      ๐ ประกาศเรื่องครูคำสอน
     ๐ แผนกพระคัมภีร์

๐ website พระคัมภีร์

     ๐ แผนกคริสตศาสนธรรม
๐ คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อพิธีกรรม
๐ คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อคริสตศาสนธรรม
๐ คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อพระสงฆ์และผู้ถวายตัว
websit คณะกรรมการฯเพื่อผู้สงฆ์และผู้ถวายตัว
คณะกรรมการคาทอลิก เพื่อคริสตชนฆราวาส
      ๐ แผนกฆราวาส
      ๐ แผนกครอบครัว
      ๐ แผนกเยาวชน / http://youth.cbct.net
>> ข่าวฝ่ายอภิบาลคริสตชน
>> ปฏิทินสภาพระสังฆราชคาทอลิกฯ
>> ปฏิทินกรรมาธิการฝ่ายอภิบาลคริสตชน
>> วันสำคัญทางศาสนาคาทอลิก
>> แผนงานปี ค.ศ.2009
     คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อพิธีกรรม
     คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อคริสตศาสนธรรม
     คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อพระสงฆ์และผู้ถวายตัว
     คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อคริสตชนฆราวาส
>> แผนที่ [ Home ]   
แผนกครอบครัว
Catholic Commission for Christian Laity Desk for the Family
องค์กรนี้มีชื่อภาษาไทยว่า "คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อคริสตชนฆราวาส แผนกครอบครัว" ใช้อักษรย่อว่า "คฆค." และใช้ชื่อเป็นภาษาอังกฤษว่า "Catholic Commission for the Family" ใช้อักษรย่อว่า "CCF"
งานขององค์กรนี้มีชื่อว่า "งานส่งเสริมชีวิตครอบครัว" ใช้อักษรย่อว่า "สชค." และใช้ชื่อเป็นภาษาอังกฤษว่า "Family Life Promotion Program" ใช้อักษรย่อว่า "FLP"
คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อคริสตชนฆราวาส แผนกครอบครัว เป็นหน่วยงานระดับชาติอยู่ในกรรมาธิการฝ่ายอภิบาลคริสตชน ภายใต้โครงสร้างการดำเนินงานของสภาพระสังฆราชคาทอลิกแห่งประเทศไทย มีบทบาทหน้าที่ร่วมในพันธกิจงานอภิบาลคริสตชนฆราวาส เพื่อครอบครัว
 
 
........NEXT >>>

ที่ตั้ง :  อาคารสภาพระสังฆราชคาทอลิกแห่งประเทศไทย
122/11 ซ. นาคสุวรรณ ถ. นนทรี แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120
โทรศัพท์ 0-2681-3900 ต่อ 1306, 1311 โทรสาร 0-2681-5369-70

E mail : cfa@cbct.net