๐ คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ ค.ศ.2008
      ๐ ที่อยู่ศูนย์คำสอนต่างๆ
      ๐ หนังสือคำสอน
      ๐ ประกาศเรื่องครูคำสอน
     ๐ แผนกพระคัมภีร์

๐ website พระคัมภีร์

     ๐ แผนกคริสตศาสนธรรม
๐ คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อพิธีกรรม
๐ คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อคริสตศาสนธรรม
๐ คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อพระสงฆ์และผู้ถวายตัว
websit คณะกรรมการฯเพื่อผู้สงฆ์และผู้ถวายตัว
คณะกรรมการคาทอลิก เพื่อคริสตชนฆราวาส
      ๐ แผนกฆราวาส
      ๐ แผนกครอบครัว
      ๐ แผนกเยาวชน / http://youth.cbct.net
>> ข่าวฝ่ายอภิบาลคริสตชน
>> ปฏิทินสภาพระสังฆราชคาทอลิกฯ
>> ปฏิทินกรรมาธิการฝ่ายอภิบาลคริสตชน
>> วันสำคัญทางศาสนาคาทอลิก
>> แผนงานปี ค.ศ.2009
     คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อพิธีกรรม
     คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อคริสตศาสนธรรม
     คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อพระสงฆ์และผู้ถวายตัว
     คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อคริสตชนฆราวาส
>> แผนที่ [ Home ]   
แผนกเยาวชน
Catholic Commission for Christian Laity Desk for the Youth
วิสัยทัศน์
เด็กและเยาวชนลูกพระเจ้า รวมพลังเป็นหนึ่งเดียว
พัฒนาชีวิต ติดตามพระเยซูคริสต์ ร่วมสร้างสรรค์พระอณาจักรในสังคม
โครงสร้างแผนกเยาวชน
ในคณะกรรมการคาทอลิกเพื่อคริสตชนฆราวาส
 1
 , 2
พระสังฆราชสังวาลย์ ศุระศรางค์ ประธานคณะกรรมการฯ
คุณพ่อสราวุธ อมรดิษฐ์     ผู้อำนวยการแผนก
คุณพัชรา ชนวัฒน์   เลขานุการ ฝ่ายประสานงานโครงการ การเงินและต่างประเทศ
คุณสิริกัญญา มากุลวนิชย์นันท์   ฝ่ายประสานงานโครงการ
.......Next >>

ที่ตั้ง :  อาคารสภาพระสังฆราชคาทอลิกแห่งประเทศไทย
122/11 ซ.นาคสุวรรณ ถนนนนทรี แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120
โทรศัพท์ 0-2681-3900 ต่อ 1504, 1505  โทรสาร 0-2681-5369-70

E mail : cyo@cbct.net ,   cyctforever@hotmail.com