๐ คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ ค.ศ.2008
      ๐ ที่อยู่ศูนย์คำสอนต่างๆ
      ๐ หนังสือคำสอน
      ๐ ประกาศเรื่องครูคำสอน
     ๐ แผนกพระคัมภีร์

๐ website พระคัมภีร์

     ๐ แผนกคริสตศาสนธรรม
๐ คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อพิธีกรรม
๐ คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อคริสตศาสนธรรม
๐ คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อพระสงฆ์และผู้ถวายตัว
websit คณะกรรมการฯเพื่อผู้สงฆ์และผู้ถวายตัว
คณะกรรมการคาทอลิก เพื่อคริสตชนฆราวาส
      ๐ แผนกฆราวาส
      ๐ แผนกครอบครัว
      ๐ แผนกเยาวชน / http://youth.cbct.net
>> ข่าวฝ่ายอภิบาลคริสตชน
>> ปฏิทินสภาพระสังฆราชคาทอลิกฯ
>> ปฏิทินกรรมาธิการฝ่ายอภิบาลคริสตชน
>> วันสำคัญทางศาสนาคาทอลิก
>> แผนงานปี ค.ศ.2009
     คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อพิธีกรรม
     คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อคริสตศาสนธรรม
     คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อพระสงฆ์และผู้ถวายตัว
     คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อคริสตชนฆราวาส
>> แผนที่ [ Home ]   

 
คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อพิธีกรรม (คพก.)
Catholic Commission for Liturgy (CLI.)
คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อพิธีกรรม ก่อตั้งอย่างเป็นรูปธรรมปี ค.ศ. 1976 โดย พระคุณเจ้ายอด พิมพิสาร (ประธานและผู้ดูแลฝ่ายพิธีกรรมในสภาพระสังฆราชฯ ในสมัยนั้น) ได้เรียกประชุมผู้เกี่ยวข้อง เมื่อวันที่ 2 ต.ค.1976 เพื่อเลื่อกตั้งเลขาธิการและจัดตั้งอนุกรรมการบริหารงานด้านต่างๆ ขณะเดียวกันได้แต่งตั้งให้ คูณพ่อสำราญ วงศ์เสงี่ยม ดำรงตำแหน่งเลขาธิการ และจัดให้งานเหล่านี้สังกัดในงานพิธีกรรม คือ งานด้านการแปล งานด้านดนตรีศักดิ์สิทธิ์ งานด้านการนำวัฒนธรรมท้องถิ่นเข้าสู่พิธีกรรม และงานด้านศิลปะในพิธีกรรม
สถานภาพ

เป็นองค์กรที่สภาพระสังฆราชคาทอลิกแห่งประเทศไทยจัดตั้งขึ้น เพื่อรับนโยบายคำสั่งจากสมณกระทรวงคารวกิจ และดำเนินการให้บรรลุผลในเรื่องที่เกี่ยวกับคารวกิจพิธีกรรม สนองความประสงค์และให้ความคิดเห็นแก่สภาพระสังฆราชในเรื่องเกี่ยวกับพิธีกรรม ดำเนินการให้พระศาสนจักรไทยมีความพร้อมในเรื่องคารวกิจพิธีกรรม ดังนั้นคณะกรรมการคาทอลิกเพื่อพิธีกรรมจึง

เป็นองค์กรในสภาพระสังฆราช
จัดตั้งขึ้นโดยสภาพระสังฆราชคาทอลิกแห่งประเทศไทย
ทำงานของสภาพระสังฆราชฯ ในส่วนที่เกี่ยวกับหน้าที่งานพิธีกรรม ดนตรี และศิลปะในพิธีกรรม ทั้งนี้ เพื่อให้งานดังกล่าวได้มีการพัฒนา ได้รับการส่งเสริม และมีการประสานงานอย่างต่อเนื่องทั้งในระดับชาติและระดับท้องถิ่น
.................Next >>>

ที่ตั้ง : อาคารสภาพระสังฆราชคาทอลิกแห่งประเทศไทย
122/11 ซ. นาคสุวรรณ ถ.นนทรี แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120
โทรศัพท์ 0-2681-3900 ต่อ 1413 โทรสาร 0-2681-5369-70
E-mail : cli@cbct.net  ,  thailiturgy@gmail.com,  thailiturgy@yahoo.com