๐ คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ ค.ศ.2008
      ๐ ที่อยู่ศูนย์คำสอนต่างๆ
      ๐ หนังสือคำสอน
      ๐ ประกาศเรื่องครูคำสอน
     ๐ แผนกพระคัมภีร์

๐ website พระคัมภีร์

     ๐ แผนกคริสตศาสนธรรม
๐ คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อพิธีกรรม
๐ คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อคริสตศาสนธรรม
๐ คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อพระสงฆ์และผู้ถวายตัว
websit คณะกรรมการฯเพื่อผู้สงฆ์และผู้ถวายตัว
คณะกรรมการคาทอลิก เพื่อคริสตชนฆราวาส
      ๐ แผนกฆราวาส
      ๐ แผนกครอบครัว
      ๐ แผนกเยาวชน / http://youth.cbct.net
>> ปฏิทินสภาพระสังฆราชคาทอลิกฯ
>> ปฏิทินกรรมาธิการฝ่ายอภิบาลคริสตชน
>> วันสำคัญทางศาสนาคาทอลิก
>> แผนงานปี ค.ศ.2009
     คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อพิธีกรรม
     คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อคริสตศาสนธรรม
     คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อพระสงฆ์และผู้ถวายตัว
     คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อคริสตชนฆราวาส
>> แผนที่ [ Home ]   
กระดานข่าว
คณะพระเมตตาร่วมกับเซอร์ร่าจัดมิสซาพิเศษ
กลุ่มผู้รับใช้พระมหาไถ่กรุงเทพฯ (กลุ่มพระจิต) จัดบรรยายพิเศษ ENG Verssion
ประชุมคณะกรรมการอำนวยการใหญ่ประจำปี ค.ศ.2009
กรรมาธิการฝ่ายอภิบาลคริสตชน จัดอบรมพัฒนาคุณภาพชีวิตคริสตชน (ขั้นที่1) ปิดหลักสูตร
กรรมาธิการฝ่ายอภิบาลคริสตชน จัดอบรมพัฒนาคุณภาพชีวิตคริสตชน (ขั้นที่1) ครั้งที่ 8
กรรมาธิการฝ่ายอภิบาลคริสตชน จัดอบรมพัฒนาคุณภาพชีวิตคริสตชน (ขั้นที่1) ครั้งที่ 7
กรรมาธิการฝ่ายอภิบาลคริสตชน จัดอบรมพัฒนาคุณภาพชีวิตคริสตชน (ขั้นที่1) ครั้งที่ 6
กรรมาธิการฝ่ายอภิบาลคริสตชน จัดอบรมพัฒนาคุณภาพชีวิตคริสตชน (ขั้นที่1) ครั้งที่ 5
กรรมาธิการฝ่ายอภิบาลคริสตชน จัดอบรมพัฒนาคุณภาพชีวิตคริสตชน (ขั้นที่1) ครั้งที่ 4
กรรมาธิการฝ่ายอภิบาลคริสตชน จัดอบรมพัฒนาคุณภาพชีวิตคริสตชน (ขั้นที่1) ครั้งที่ 3
กรรมาธิการฝ่ายอภิบาลคริสตชนจัดอบรมพัฒนาคุณภาพชีวิตคริสตชน (ขั้นที่1) ครั้งที่ 2
กรรมาธิการฝ่ายอภิบาลคริสตชน จัดอบรมพัฒนาคุณภาพชีวิตคริสตชน (ขั้นที่1) ครั้งที่ 1

แผนกฆราวาส และคณะกรรมการของกลุ่มพระจิต จัดงานสมโภชพระจิตเจ้า

Back

ที่ตั้ง : อาคารสภาพระสังฆราชคาทอลิกแห่งประเทศไทย
122/11 ซ.นาคสุวรรณ ถ.นนทรี แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120
โทรศัพท์ 0-2681-3900 ต่อ 1301,1308 โทรสาร 0-2681-5369-70

E-mail : cla@cbct.net